Algemene voorwaarden - Privacy Beleid

Algemene voorwaarden – Lindsaygilis.com – BE0872952686 - Linson Bvba


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Linson Bvba (Lindsay Gilis). De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op lindsaygilis.com.


Deel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities Linson Bvba


Ingeschreven bij de Kruispuntbank onder nummer BE0872952686, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Bij Linson Bvba horen de volgende websites:

 • https://www.lindsaygilis.com
 • https://www.lindsaygilis.as.me
 • https://lindsaygilis.myteachable.com
 • https://www.magicalwomanretreats.be


De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.


Dienst

Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die Linson Bvba aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen en evenementen en alle abonnementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Linson Bvba.


Gebruiker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Linson Bvba, waaronder maar niet uitsluitend de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen, evenementen en alle abonnementen die Linson Bvba aanbiedt.


Overeenkomst

De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.


Website

De website lindsaygilis.com en alle gerelateerde subdomeinen en urls beheerd door Linson Bvba.


Artikel 2: Toepasselijkheid

1.2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de producten en diensten van Linson Bvba zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.

1.2.2 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

1.2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal Linson Bvba een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail. 

1.2.4 Voor de diensten van Linson Bvba, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

1.2.5 Linson Bvba is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Linson Bvba zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Linson Bvba beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

1.2.6 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Linson Bvba een regeling treffen naar redelijkheid.

1.2.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.


Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

1.3.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Linson Bvba niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Linson Bvba in het leven roepen.

1.3.2 Linson Bvba is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

1.3.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van Linson Bvba is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Linson Bvba samengesteld. Linson Bvba is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

1.3.4 Linson Bvba is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie. 

1.3.5 Linson Bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren video’s, blogs, deelname aan offline cursussen, lessen workshops, retreats of andere diensten van Linson Bvba. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

1.3.6 De aansprakelijkheid van Linson Bvba overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Linson Bvba verzekerd is.


Artikel 4 – Intellectueel eigendom

1.4.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van Linson Bvba rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Linson Bvba.

1.4.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Linson Bvba en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

1.4.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Linson Bvba schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Linson Bvba daardoor of in verband daarmee lijdt. Linson Bvba behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.


Artikel 5 – Privacy

1.5.1 Linson Bvba zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.


Artikel 6 – Toepasselijk recht

1.6.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

1.6.2 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Linson Bvba, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen. 


Deel 2: Aanvullende bepalingen online diensten

2.1. Als de gebruiker onze producten of abonnementen heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een onbepaalde tijd toegang tot het bekijken van video’s en teksten op de website. Deze voor onbepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van Linson Bvba.

2.2 Het is niet toegestaan om deze video’s, teksten en andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden, als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.

2.3 Als de gebruiker een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van Linson Bvba of een product heeft gekocht, dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Abonnementen en accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan. 

2.4 De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.

2.5 De video’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Linson Bvba hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.

2.6 Als de gebruiker zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld. 

2.7 Linson Bvba behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

2.8 Linson Bvba doet zijn best om ervoor te zorgen dat de video’s altijd beschikbaar zijn. Linson Bvba kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.

2.9 Linson Bvba doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Linson Bvba kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten. 

2.10 Linson Bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

2.11 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

2.12 Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van Linson Bvba, kunnen de video’s en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt bekeken worden tenzij anders aangegeven. Linson Bvba behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.

2.13 De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming  van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest. Dit is van toepassing op de online cursussen en programma’s die beschikbaar zijn op https://www.lindsaygilis.com.

2.14 Linson Bvba behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en offline diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Linson Bvba.

2.15 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. 

2.16 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider. 

 

Deel 3: Aanvullende bepalingen offline workshops, cursussen en evenementen

3.1 Voor offline cursussen, workshops en andere diensten geldt dat een inschrijving na aanmelding en betaling definitief is. Indien voor overboeking als betaalmethode gekozen wordt, dient het desbetreffende bedrag binnen 4 dagen voldaan te worden.

3.2 Als de deelnemer besluit om de aanmelding meer dan een maand (31 dagen) voor aanvang van de workshop te annuleren, krijgt hij / zij het bedrag teruggestort minus de gemaakte kosten en administratieve kosten. Bij annuleren minder dan een maand van te voren, wordt er geen terugbetaling gedaan.

3.3 Linson Bvba doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie die tijdens offline cursussen, lessen workshops en andere diensten gedeeld wordt juist en volledig is. Linson Bvba kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

3.4 Linson Bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

3.5 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

3.6 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

3.7 Linson Bvba heeft het recht offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. Wanneer Linson Bvba genoodzaakt is een evenement te annuleren door situaties zoals overmacht en ziekte, heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft tevens geen recht op aanvullende compensatie of schadevergoeding.

3.8 Linson Bvba heeft tevens ten alle tijde het recht om offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten te annuleren zonder gegronde redenen. In geval van annulering door Linson Bvba zonder gegronde redenen, heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

3.9 Linson Bvba behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Linson Bvba.

3.10 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

3.11 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal hij/zij dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

 

 

 

Privacybeleid 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in onze diensten en service. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dat per 25 mei 2018 in werking is getreden.

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we mogelijk verzamelen als je onze websites gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen, en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Wij hopen je hiermee optimale transparantie te bieden over onze werkwijze, en tegemoet te komen aan je privacy rechten.

Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van Linson Bvba. Je dient je ervan bewust te zijn dat Linson Bvba niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Linson Bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze verwerking van persoonsgegevens Met welk doel verwerkt Linson Bvba je persoonsgegevens? 

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt gekocht.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om, in geval van deelname aan een evenement, te bepalen of deelname aan het evenement geen onvoorziene en ongewenste problemen zal gaan veroorzaken.
 • Om een account voor je aan te maken om je toegang te geven tot de cursus die je aankocht.


Overzicht persoonsgegevens die Linson Bvba mogelijk verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst die je afneemt, en het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen.

Voor- en achternaam: Communicatiedoeleinden

Adresgegevens: Communicatiedoeleinden

Telefoonnummer: Communicatiedoeleinden

E-mailadres: Communicatiedoeleinden

Locatiegegevens: Communicatiedoeleinden

Gegevens over jouw activiteiten op onze websites en ons email systeem: Communicatiedoeleinden, klantprofiel, marketingdoeleinden, verbetering van gebruikerservaring en ondersteuning bij het gebruik van onze diensten

Gegevens over jouw activiteiten bij deelname aan onze online cursussen: Klantprofiel, communicatiedoeleinden, marketingdoeleinden, verbetering van gebruikerservaring en ondersteuning bij het gebruik van onze diensten

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door je aan te melden voor een evenement of cursus, in correspondentie en telefonisch die relevant zijn voor deelname aan het evenement of cursus: Voorbeelden hiervan zijn informatie over blessures, klachten of allergieën. Dit maakt het voor ons mogelijk je zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen tijdens deelname aan onze evenementen of cursussen en je zo veilig mogelijk te laten oefenen. Deze gegevens zullen wij nooit met andere partijen delen zonder uw toestemming.


Email communicatie

De persoonsgegevens die wij van onze nieuwsbrief abonnees registreren zijn het emailadres, eventueel voorzien van een naam.

Wanneer je je aanmeldt voor onze emaillijst, vragen we je expliciet toestemming om je persoonsgegevens te verwerken middels een opt-in en een dubbele opt-in via email als extra bevestiging. Wij baseren ons daarbij op een van de zes AVG grondslagen genaamd “Toestemming van de betrokken persoon”.

Ons emailsysteem (Convert Kit) geeft ons inzage in de emaillijsten waarop onze klanten geabonneerd zijn, welke emails zij van ons ontvangen hebben, en welke emails onze abonnees openen en de daaraan gekoppelde datums. Daarnaast houdt het Convert Kit systeem automatisch het land en de regio van de gebruiker bij. Met deze informatie kunnen wij bepalen of de emails die je ontvangt interessant zijn voor je, en deze indien nodig beter afstemmen op jouw wensen zodat je geen ongewenste emails van ons ontvangt. Wanneer je lid bent van onze nieuwsbrief sturen we je op regelmatige basis emails met content updates en informatie over nieuwe producten, diensten en evenementen.


Betalingsgegevens

In het geval van een betaling hebben we inzicht in de betalingsgegevens van onze klanten. Betalingsgegevens van onze klanten bestaan uit de naam van de klant, (eventueel) adresgegevens, de aankoopdatum, betalingsmethode, ordernummer. Wij verwerken deze gegevens via onze betalingsprovider Mollie en webshop Shopify. Dit gebeurt altijd via een beveiligde https verbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. In geval van onze webshop delen wij adresgegevens ook met PostNL of Bpost, aangezien dit onze partner is die de pakketjes levert. PostNL/ Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. Als Bpost/PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL/Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


De verwerking van betalingsgegevens baseren we op een van de zes AVG grondslagen genaamd “Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”. Deze betalingsgegevens zijn noodzakelijk voor onze boekhouder en belastingaangifte.


Hoe lang bewaart Linson Bvba je persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Je persoonsgegevens worden opgeslagen tot het moment dat je je uitschrijft van onze emaillijst of andere systemen die wij gebruiken om onze diensten aan te bieden. Je hebt hiertoe de mogelijkheid onderaan iedere email die je van ons ontvangt. Wanneer het een account betreft op een van onze websites heb je te allen tijde zelf de mogelijkheid om het account te verwijderen of ons te mailen op info@lindsaygilis.com om het account voor je te verwijderen. Je persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onze hosting provider One.com, of die van een derde partij (Convert Kit). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken. Indien je bent uitgeschreven, dan zullen wij al je gegevens vernietigen tenzij er wettelijke bewaarverplichtingen zijn (fiscaal).


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Graag maken we je erop attent dat je ten alle tijde het recht hebt om je persoonsgegevens bij ons op te vragen of te (laten) verwijderen. Wij respecteren hierbij je AVG Privacyrechten van Dataportabiliteit en Vergetelheid. In het geval van een betaling, zijn wij genoodzaakt om de data van deze betalingsgegevens te behouden omdat de fiscus dat vereist. De aan de betaling gekoppelde accounts kunnen wij ten alle tijde verwijderen. Wanneer je gebruik wenst te maken van je recht op Dataportabiliteit of Vergetelheid of andere vragen heeft omtrent uw persoonsgegevens, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen via ons emailadres info@lindsay.com.


Communicatie

Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.

De berichten worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Linson Bvba of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Graag maken we je er wederom op attent dat je ten alle tijde contact met ons kunt opnemen wanneer je gebruik wenst te maken van je recht op Dataportabiliteit of Vergetelheid. We verzoeken je dan om contact met ons op te nemen via ons emailadres info@lindsaygilis.com.

Indien je van mening bent dat wij met betrekking tot de AGV foutief handelen, heb je ten alle tijden het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Linson Bvba verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lindsaygilis.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Cookies

Linson Bvba maakt gebruik van Cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de websites te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om de websites beter te laten werken en helpen om voorkeuren van gebruikers van de websites te analyseren. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de websites gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op  te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Zo kunnen we je bij een volgend bezoek op onze website nog beter van dienst zijn. Wij doen dit door middel van de Google Analytics pixel en de Facebook pixel, Shopify en Convert Kit.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met de cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo indelen dat het gebruik van cookies toegestaan, niet toegestaan of gedeeltelijk toegestaan wordt. Cookies kunnen ten alle tijden door u worden verwijderd. 


Derden

Buiten de systemen en business partners waarmee wij samenwerken voor het aanbieden van onze diensten zal de informatie nooit met derden worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid


Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.